KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TREN” Jarosław Chmielewski (ul. Wspólna 10, 05-230 Kobyłka)

Z administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: TREN Jarosław Chmielewski ul. Wspólna 10, 05-230 Kobyłka, przez e-mail: biuro@tren.com.pl, telefonicznie: 600 – 856 – 850

2. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  1. zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi kompleksowej organizacji ceremonii pogrzebowej, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa na świadczenie usług kompleksowej organizacji ceremonii pogrzebowej,
  2. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
  4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. reprezentowania oraz posiadania upoważnień m. in. w zarządach cmentarzy, parafiach, szpitalach, urzędach oraz innych instytucjach.

3. Odbiorcy danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług oraz uprawnione przepisami prawa.

4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe przechowywane będą w zakresie:

  1. zawartej umowy na świadczenie usługi kompleksowej organizacji ceremonii pogrzebowej – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
  2. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
  4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6. Prawa osób, których dane dotyczą – Twoje prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

7. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi kompleksowej organizacji ceremonii pogrzebowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

8. Profilowanie. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Prawo do składania skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.