Poradnik

Po śmierci Bliskiej Osoby konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków i realizacji określonych procedur mających na celu organizację pogrzebu.

Po stwierdzeniu zgonu lekarz wystawia kartę zgonu, na podstawie której (oraz po przedstawieniu dowodu tożsamości Zmarłego) zostaje wydany skrócony odpis aktu zgonu (przynajmniej w dwóch egzemplarzach). Jest on konieczny w celu przygotowania uroczystości żałobnych, do celów urzędowych oraz statystycznych. W przypadku śmierci w domu – kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia, zaś w przypadku śmierci w szpitalu – lekarz placówki leczniczej.

Rodzina Zmarłego może starać się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego z ZUS lub innego funduszu resortowego (KRUS, MSWiA itd.). Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy Zmarły był osobą ubezpieczoną (pracował, był na rencie czy emeryturze bądź spełniał warunki do jej pobierania, pobierał zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny) bądź gdy osoba Zmarła pozostawała w określonym stopniu pokrewieństwa z osobą ubezpieczoną.

Oto stopnie pokrewieństwa:

– małżonek

– dziecko własne

– dziecko drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione

– dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej

– wnuki i rodzeństwo

– rodzice (a także ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające)

Zasiłek pogrzebowy może być także wypłacony innym członkom rodziny – mogą oni otrzymać zasiłek w pełnej zryczałtowanej wysokości – a także osobom nie będącym członkami rodziny Zmarłego oraz instytucjom, wtedy jednak, po rozpatrzeniu sprawy, mogą oni liczyć na zasiłek do kwoty poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 zł. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa więcej niż jedna osoba lub instytucja – kwotę zasiłku dzieli się w sposób proporcjonalny do poniesionych wydatków.